Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2019

into-black
6568 0a89 500
Reposted fromnyaako nyaako viailoveyou iloveyou
into-black
6618 4c3e 500
into-black
Jesteś dla tego prostego, wygodnego dzisiejszego świata, zadowalającego się byle czym, za bardzo wymagający i za głodny, on cie wypluwa, masz dla niego o jeden wymiar za dużo.
— H. Hesse, "Wilk stepowy"

July 21 2019

into-black
into-black
2765 6be9 500
Reposted fromteijakool teijakool viaasphalar asphalar
into-black
3212 a025 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaSilentForest SilentForest
into-black
5448 89fa 500
Reposted frompiehus piehus viaargetlam argetlam
into-black
6611 48a1 500
Reposted fromFlau Flau viaSilentForest SilentForest
into-black
3935 d6cc
Reposted fromcarmenluna carmenluna viacats cats
into-black
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via owo-pisane.tumblr.com)
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viablacksadcat blacksadcat
into-black
4335 889e
Reposted fromnazarena nazarena viaPoranny Poranny
into-black
into-black
3618 8ff5 500
Reposted fromzciach zciach viaredhairwitch redhairwitch
into-black
Błędy są prawie zawsze rzeczą świętą. Nigdy nie próbuj ich naprawiać. Co więcej: uzasadniaj je racjonalnie, staraj się w pełni je zrozumieć.
— Salvador Dali
Reposted frommmmka mmmka viablacksadcat blacksadcat
1352 0380
Reposted fromwounded-monster wounded-monster viaPoranny Poranny
into-black
into-black
4262 be35 500
nap
Reposted fromPsaiko Psaiko vialexxie lexxie
into-black
4198 2951 500
BJ
Reposted fromAnnju Annju vialexxie lexxie
4350 3d92 500
Reposted frominculubum inculubum vianeupsh neupsh

July 19 2019

into-black
1935 58ae 500
Reposted fromyikes yikes viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl