Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2018

into-black
1390 c43c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastrzepy strzepy
into-black
0914 e495 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastrzepy strzepy
into-black
1457 271e
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastrzepy strzepy
into-black
1479 6c4f 500
Reposted fromareyoubored areyoubored viastrzepy strzepy
into-black
0081 5f81
Reposted fromtuyi tuyi viastrzepy strzepy
into-black
8956 ecd3 500
Reposted fromoll oll viaiammistake iammistake
into-black
2058 3970
Der Fußboden ist Lava
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastrzepy strzepy
into-black
9196 8091 500
Reposted fromplatoon platoon viastrzepy strzepy
into-black
2033 e07f 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viastrzepy strzepy
into-black
2281 26b9
Reposted fromtichga tichga viastrzepy strzepy
into-black
2767 9393 500
Reposted fromknot knot viastrzepy strzepy
into-black
0447 4af2 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viastrzepy strzepy
into-black
I tak właśnie kształtuje się twoja osobowość. Wiesz zbyt dużo, a ta wiedza rodzi nieufność. Stajesz się coraz bardziej bojaźliwa i sceptyczna. Wyrażanie emocji nie przychodzi już naturalnie, wiec zaczynasz je udawać. Okazywać empatię, której nie czujesz. Uczysz się niknąć w tłumie, wyglądać jak reszta, nawet jeśli od wewnątrz zżera cię rozpacz.
— Christina Baker-Kline
into-black
0667 ad94 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSilentForest SilentForest
into-black
7576 772d
Reposted fromgreensky greensky vianeupsh neupsh
into-black
9239 621b 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viasadporn sadporn
4138 314d 500

thelingerielovely:

covered in roses

into-black
Reposted fromTullfrog Tullfrog viasadporn sadporn
into-black
1887 6ead 500
Reposted fromAnnju Annju viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl