Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

into-black
Jeśli tyle czytam, to dlatego, że liczę na spotkanie kiedyś samotności większej od mojej.
— Emil Cioran
Reposted frommhsa mhsa viaiammistake iammistake
into-black
2397 a617 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaelentarie elentarie
into-black
3368 199e 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaelentarie elentarie
into-black
3386 f4ae 500
into-black
2619 7f66 500
Reposted fromtichga tichga viaelentarie elentarie
into-black
3341 971d 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaelentarie elentarie
into-black
3281 9ee1 500
Reposted frombirke birke viaelentarie elentarie
into-black
2749 c169 500
Reposted fromsoftboi softboi viaelentarie elentarie
into-black
2198 51a1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaelentarie elentarie
into-black
2577 9f3d 500
Reposted fromneon neon viaelentarie elentarie
into-black
3180 4747 500
Reposted fromthebelljar thebelljar viaelentarie elentarie
into-black
into-black
8515 ba6b
Reposted fromambermoon ambermoon viaelentarie elentarie
into-black
4129 2a58 500
Reposted fromdippi dippi viaSkydelan Skydelan

March 21 2019

into-black
Spędzałam za dużo czasu wyłącznie w towarzystwie zawartości mojej głowy.
— Sharon Bolton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaadwokatdiabla adwokatdiabla
into-black
4221 e88b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialone-wolf lone-wolf
into-black
4427 d8a1 500
Reposted fromgrobson grobson viasadporn sadporn
into-black
Ani Lestrygonów, ani Cyklopów,
ani Posejdona szalonego nie ujrzysz nigdy,
jeżeli ich nie kryjesz w głębi własnej duszy,
Jeśli własna twa dusza nie wznieci ich przed tobą.
— Konstandinos Kawafis, "Itaka"
into-black
4139 1ba4 500
Seashore Library in Beidaihe, China
into-black
4137 bafc 500
Reposted bybanka12czerwca12czerwcaStoneColdSoberpati2k6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl