Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

into-black
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
into-black
1167 4b4c 500
Reposted fromsarazation sarazation viastrzepy strzepy
into-black
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
into-black
5293 c472
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie
into-black
3405 2317 500
Reposted fromOnlyYellow OnlyYellow viaoutofmyhead outofmyhead
into-black
4881 1b48
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutofmyhead outofmyhead
into-black
6708 e53d 500
Reposted fromLuna- Luna- viaoutofmyhead outofmyhead
into-black
2681 6c96
Reposted fromNekoii Nekoii viaoutofmyhead outofmyhead
into-black
Każdy ma kompleksy. Nawet Kim Kardashian. Największa i najcięższa praca jaką mamy do wykonania w życiu to nie są studia. To nie jest harówa po 12 h dziennie ku czci excela. To samoakceptacja. I wtedy jest łatwiej.

Bo stare powiedzenie głosi: Gdy kobieta jest nieszczęśliwa, to szuka męża. Gdy jest szczęśliwa, to potencjalni mężowie szukają jej.

I to działa w obie strony.
— Piotr C.
into-black
5077 5a6a
shake your head
Reposted fromSixtus Sixtus viaoutofmyhead outofmyhead
into-black
1624 1272
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianeupsh neupsh
into-black
4715 5b60 500
Reposted fromtoganja toganja vianeupsh neupsh
into-black
5298 2c9c 500
Reposted bycachalotfuchsboisoftboiLilium

November 09 2018

into-black
6705 972d
Jeszcze tylko mistrz by się przydał! :)
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiammistake iammistake
into-black
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
into-black
3663 e040
into-black
4151 2a00 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
into-black
3936 32e6
Reposted fromfungi fungi viaoutofmyhead outofmyhead
into-black
into-black
3754 327a 500
Reposted fromelles elles viaintroweird introweird
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl