Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

into-black
9390 f327 500

February 22 2017

into-black
Reposted fromfungi fungi viajemkartofle jemkartofle
into-black
Reposted fromfungi fungi viajemkartofle jemkartofle
into-black
Ubierajmy się ładnie. Malujmy na kolorowo paznokcie, spotykajmy się w kawiarniach, siadajmy z kawą przy oknie. Uśmiechajmy się, śmiejmy się. Cieszmy się słońcem i deszczem. Zwiedzajmy muzea, odwiedzajmy wystawy. Róbmy zdjęcia. Odkrywajmy muzykę, polubmy gotowanie. Spotykajmy się, rozmawiajmy więcej, częściej. Nie myślmy, że mamy jeszcze czas na zmiany, uczmy się żyć tu i teraz.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa via13-days 13-days
into-black
3687 8447
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent via13-days 13-days
into-black
5824 7dac
Reposted fromkrzysk krzysk viacats cats
into-black
Reposted fromFlau Flau viajemkartofle jemkartofle

February 21 2017

into-black
2834 85ba 500
It takes courage to grow up and become who you really are
— E.E. Cummings  (via versteur)
Reposted fromink ink vialexxie lexxie
5331 2388 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialexxie lexxie
into-black
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vialexxie lexxie
into-black
0144 ddfd

February 20 2017

into-black
2161 e3b0 500
into-black
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać
Reposted fromnezavisan nezavisan viadouxsouvenirs douxsouvenirs
into-black
into-black
into-black
into-black
and you are home
Reposted fromforeveryoung foreveryoung vialexxie lexxie
into-black
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl